Szervezeti, személyzeti adatok


AdatFrissítésMegőrzés
1A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő

https://mfgt.hu/

2A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő

https://mfgt.hu/Szervezet/Szervezeti-felepites

3A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő

https://mfgt.hu/Szervezet/Vezetoi-testulet

4A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő

https://mfgt.hu/Ugyfelek/Ugyfelszolgalat

5Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő

https://mfgt.hu/Szervezet/Vezetoi-testulet

6A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A Magyar Földgáztároló Zrt. irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közfeladatot ellátó szerv.
7A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Nincsen a Magyar Földgáztároló Zrt. többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet. 
8A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Nincsen a Magyar Földgáztároló Zrt. által alapított közalapítvány. 
9A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Nincsen a Magyar Földgáztároló Zrt. által alapított költségvetési szerv. 
10A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A Magyar Földgáztároló Zrt. nem tart fenn lapot.
11A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Hivatalos neve: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

 

Székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

 

Postai címe: 1388 Budapest, Pf. 52.

 

Telefon: (+36) 1 459 7777

 

Fax: (+36) 459 7766

 

E-mail: mekh@mekh.hu

 

Honlap: www.mekh.hu

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


AdatFrissítésMegőrzés
1

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

https://mfgt.hu/Ugyfelek/Szabalyozas-es-eljarasok/Szabalyozasi-hatter

2*

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő
Nem releváns.
3A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Negyedévente
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Nem releváns.
4

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő
Nem releváns.
5A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Nem releváns. 
6

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Nem releváns. 
7A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Negyedévente
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A Magyar Földgáztároló Zrt.-nek nincs nyilvános kiadványa.
8

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Nem releváns.
9

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Nem releváns. 
10A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Folyamatosan
Legalább 1 évig

https://mfgt.hu/Adatpublikalas

11A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Folyamatosan
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Nem releváns.
12A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

13*A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Negyedévente
Az előző állapot törlendő

https://mfgt.hu/-/media/MFGT/Szerzodesek/Kozerdeku-adatok-megismeresenek-rendjere-vonatkozo-szabalyzat.ashx

14A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Negyedévente
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Nem releváns.
15A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Negyedévente
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
eves_jelentes_2023_3315_alrt.ashx (mfgt.hu)
16Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Negyedévente
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Nem releváns.
17A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Nem releváns. 
18A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő
https://mfgt.hu/Szervezet/Vezetoi-testulet
19*

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A változásokat követő 15 napon belül
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Nem releváns.
20*

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A változásokat követő 15 napon belül
Az előző állapot törlendő
Nem releváns.
21*

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A változásokat követő 15 napon belül
Az előző állapot törlendő
Nem releváns.
22*A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
A változásokat követő 15 napon belül
Az előző állapot törlendő
Nem releváns.
23*

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A változásokat követő 15 napon belül
Az előző állapot törlendő
Nem releváns.
24*

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A változásokat követő 15 napon belül
Az előző állapot törlendő
Nem releváns.
25*

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A változásokat követő 15 napon belül
Az előző állapot törlendő
Nem releváns.

Gazdálkodási adatok


AdatFrissítésMegőrzésLetölthető dokumentumok
1*A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
A változásokat követően azonnal
A közzétételt követő 10 évig

CEGINFO_EB20160101-20161231_Magyar_Fol.pdf

CEGINFO_EB20170101-20171231_Magyar_Fol.pdf

CEGINFO_EB20180101-20181231_Magyar_Fol.pdf

CEGINFO_EB20190101-20191231_Magyar_Fol.pdf

CEGINFO_EB20200101-20201231_Magyar_Fol.pdf

CEGINFO_EB20210101-20211231_Magyar_Fol.pdf

CEGINFO_EB20220101-20221231_Magyar_Fol.pdf

2A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

AKTUÁLIS: Vezetői testület (mfgt.hu) Javadalmazás linken

ARCHÍV: Javadalmazas archivum (mfgt.hu)

3*A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
A közzétételt követő 5 évig
Nem releváns.
4*Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
A közzétételt követő 5 évig
Nem releváns.
5A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
Nem releváns. 
6*A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
MFGT_támogatások.pdf
7Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Negyedévente
Legalább 1 évig archívumban tartásával
MFGT_EU_tám.pdf
8Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Negyedévente
Legalább 1 évig