Árverés meghirdetés - 2017./V.

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon szabad tárolói kapacitások lekötésére árverést hirdet meg. A kapacitás árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Árverési Szabályzatban foglaltak szerint.

 

Azon kapacitásigénylők, akik érvényes regisztrációval rendelkeznek a 2017/2018-as tárolói évre, abban az esetben, ha a korábban benyújtott dokumentum tartalmában változás nem történt, nem kötelesek ismételten regisztrálni.
 
A 2017/2018-as tárolói évre érvényes regisztrációval nem rendelkezők esetében, a kapacitás árverésen történő részvétel egyik feltétele a részvételi szándék határidőn belül történő jelzése, ami a 2017. március 7-én meghirdetett regisztrációs eljárás szabályainak megfelelően történik. Feltétel az alább részletezett, a regisztrációhoz szükséges dokumentumok maradéktalan megküldése a regisztráció MFGT általi elfogadásához, amely történhet postai úton vagy e-mail üzenet útján is, azonban utóbbi esetben az ajánlattal együttesen szükséges az eredeti dokumentumok megküldése is, melynek elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen, így az ajánlat sem kerülhet értékelésre. A dokumentumok tartalmában a beadást követően bekövetkezett változásokról a résztvevő köteles tájékoztatni az MFGT-t.
Regisztráció
A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a tárolói hozzáférésre, valamint a regisztrációs eljárás során beküldött dokumentumai elfogadásra kerültek.
A regisztrációhoz szükséges dokumentumok:
- 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat mind belföldön mind külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, annak magyar vagy angol nyelvű (nem szükséges, hogy hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az Igazságügyi Minisztérium-i online verzió elfogadott – http://www.e-cegjegyzek.hu/) fordítása, másolatban.
-  Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata.
- Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata; vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt aláírás-mintájának eredeti példánya és ennek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata és utóbbi esetén az aláíró valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata magyarul vagy angolul (postai vagy e-mail üzenet útján).
- Továbbá, amennyiben az előbbi dokumentumokat meghatalmazott írja alá a fentieken túl szükséges a meghatalmazott személy valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata is, a meghatalmazó cégjegyzésre jogosult személyre vonatkozó fenti szabályok mellett. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a meghatalmazott jogosult a regisztráció és / vagy az ajánlattétel során képviselni a kapacitásigénylőt.
 
A fentiekkel összhangban a kapacitás árverésen való részvétel feltétele a felsorolt dokumentumoknak a jelen árveréshez meghatározott regisztrációs határidőig történő kézbesítése. A regisztrációs eljárásban meghatározott határidő után beérkezett regisztrációk ugyan elfogadásra kerülhetnek, azonban a kapacitásigénylőt csak a későbbi, 2017/2018-as tárolói évben meghirdetett árveréseken való ajánlatadásra jogosítják fel, jelen árverés meghirdetés szempontjából érvénytelennek minősülnek. A résztvevő bármely, korábban (tárolói éven belül) benyújtott dokumentum tartalmi/formai (pl. aláírásra jogosult/meghatalmazott személyek köre, azonosító okmánya, céget érintő adatok) változása esetén legkésőbb a következő kapacitás árverés ajánlatadási határidejét megelőző 3. munkanap végéig (az MFGT-t értesíteni, illetve az érintett dokumentumo(ka)t újra benyújtani köteles.
A már érvényes regisztrációval rendelkező ügyfeleink figyelmét is felhívjuk a következőkre:
Amennyiben a résztvevő a szükséges (és aktualizált) dokumentumo(ka)t nem küldi be, vagy a változásokról elmulasztja tájékoztatni az MFGT-t, úgy a kapacitás árverésre történő regisztrációja az érintett dokumentum(ok) pótlásáig nem kerül elfogadásra. Továbbá a résztvevő az MFGT vagy harmadik személy, az előbbi tájékoztatás elmulasztásából, vagy annak hibás teljesítésből eredő mindennemű közvetett vagy közvetlen káráért teljes körűen felelős.
Az MFGT fenntartja a jogot, hogy – amennyiben a beküldött dokumentumok egyedi vizsgálata során formai, illetve tartalmi hiányosságot, vagy egyéb nem megfelelőséget (pl: késedelmet) tapasztal – hiánypótlásra szólíthatja fel a résztvevőt, aki a hiánypótlás nem – az MFGT által adott – határidőben történő teljesítése vagy nem teljesítése esetén nem rendelkezhet érvényes regisztrációval az árverésre vonatkozóan.
A jelen árveréshez kapcsolódó regisztrációhoz szükséges dokumentumok MFGT-hez történő eljuttatásának határideje: 2017. július 6. csütörtök 14:00. A regisztrációt az MFGT visszaigazolja a jelentkező felé. A jelzett határidő után érkezett érvényes regisztrációk a későbbi, 2017/2018-as tárolói évben meghirdetett árverésekre érvényesek.
Érvényes regisztráció esetén az MFGT a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Ajánlattevő felé megerősíti.
A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
Meghirdetett kapacitások
A meghirdetésre kerülő kapacitásokat az MFGT csomagban ajánlja fel.
1 db csomag tartalmaz:
-        1 000 000 kWh nem megszakítható mobilkapacitást, 16 666,67 kWh/nap (kb. 60 napos) nem megszakítható betárolási kapacitást és 16 666,67 kWh/nap (kb. 60 napos) nem megszakítható kitárolási kapacitást.
A meghirdetett csomagok darabszáma 600 db.
Ajánlati időszak: a 2017/18-es tárolói év
A fentieknek megfelelően, a szerződéses betárolási ciklus 2017. április 1-jén 6:00 órakor kezdődik, és 2017. október 1-jén 6:00 órakor fejeződik be. A szerződéses kitárolási ciklus pedig 2017. október 1-jén 6:00 órakor kezdődik, és 2018. április 1-jén 6:00 órakor fejeződik be.
Maximum ár: a Tarifarendeletben meghatározott árképlet szerinti ár.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a forgalmi díjakat és az ÁFA-t.
Az árverés menete:
Az MFGT a kapacitás csomagok árverezésére az 1. sz. melléklet szerinti Árverési Szabályzatban meghatározott módszert alkalmazza.
Jelen eljáráson való részvételhez szükséges regisztráció határideje: 2017. július 6. csütörtök 14:00.
Ajánlattétel:
Az Ajánlattétel során beküldendő dokumentum:
- Cégszerűen aláírt Ajánlat (3. sz. melléklet) eredeti példánya, amelynek aláírásával az Ajánlattevő igazolja részvételi szándékát, valamint az Árverési Szabályzat és a Földgáztárolási mintaszerződés elfogadását.
Az ajánlattétel során beküldendő dokumentumot zárt borítékban (a borítékot „2017./V.” felirattal ellátva) 2017. július 11. kedd 14:00 óráig (GMT+1) fogadjuk be.
Egy Ajánlattevő csak egy áron adhat be egy darab ajánlatot.
A kapacitás árverés időpontja 2017. július 11. kedd 14:00 óra, amikor az MFGT irodájában (1138 Budapest, Váci út 144-150.) közjegyző jelenlétében a beérkezett ajánlatok értékelése történik az Árverési Szabályzat szerint. Az eredményes ajánlattevőket az MFGT 17:00 óráig e-mailben értesíti.
Az árverést követően az elnyert földgáztárolási kapacitásokra az MFGT és az érvényes és nyertes ajánlatot benyújtó Ajánlattevő, Földgáztárolási szerződést kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.
A Kiíró (MFGT) kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a 2017./V. sz. kapacitás aukció címmel meghirdetett nyílt tárolói kapacitás Árverést annak eredményhirdetéséig, indoklás nélkül visszavonja. Az Árverés visszavonása esetén, a Kiíró a pályázók felmerülő kárait, költségeit nem téríti meg.
Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartókat, Horváth Hajnalka (Tel: +36-30-748-99-71, e-mail: horvathh@mfgt.hu; Meggyes Balázs (Tel: +36-30-718-9343, e-mail: meggyesb@mfgt.hu) és Varga Horgosi Árpád (Tel: +36-20-434-2788, e-mail: vargaa@mfgt.hu) értékesítési szakértőket keressék.
 
Budapest, 2017. június 29.
 
1_sz_melléklet_MFGT_Árverési_szabályzat_II.pdf
 
2_sz_melléklet MFGT Földgáztárolási Csomag Szerződés_2017_2018.pdf
 
3_sz_melléklet_Ajánlat_űrlap.docx